АУДИО ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ПАНОПТИКУМ АУДИО ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ПАНОПТИКУМ

Општост на знаења за науките и уметноста воопшто, заоктружена, прегледна едукација; со жив збор, кој на непосреден или посреден начин ги 'оживува' знаењата и информациите; 'жив'- 'отворен' збор= ги држи знаењата и информациите 'отворени' за нови, за нивно возобновување, богатење, ги одржува; трајност на аудио записот и негова употреба без просторни и временски ограничувања.

'Жива' радио енциклопедија:

 • 'жива'
  = потврда на сознанието за предноста учењето со 'жив' збор-Viva vox docet;
 • енциклопедија
  = основно, суштинско значење, содржина, функција- општа наобразба, 'заокружена', 'прегледна' едукација;
 • аудио енциклопедија
  = 'аудиска' прегледност, заокруженост, општост на знаења за науките и уметноста воопшто; општопотребни и корисни знаења и информации;
 • паноптикум
  =видно, што се однесува на видување: завод во кој се сместени разни уметнички збирки и научни апарати, особено фигури од восок, поради очигледно поучување на посетителите со збор и оглед; паноптичен- кој се гледа, кој секаде гледа; севидност.

Забелешка: 'Паноптикум' е култна радио емисија која во македонскиот радиодоифузен простор го промовира и афирмира енциклопедискиот принцип на наобразба односно едукација. Заедно со радио- проектот 'Радио урнебес', таа претставува меѓник помеѓу стереотипната радио наобразба и инвентивната, креативната аудио едукација. ПАНОПТИКУМ е активен и на веб: www.panoptikum.com.mk.

Преслушај издание на оваа аудио книга:

 Контактирај не за да ги набавиш сите досегашни изданија. Кликни тука или контактирај не на 075384763 или 078384763.